Thursday, November 19, 2009

Amanah Saham Nasional Berhad


Amanah Saham Nasional Berhad adalah salah satu sekim pelaburan amanah dibawah Perbadanan Nasional Berhad. ASN telah memulakan operasinya mulai 20 April 1981. Keuntungan dari ASN diperolihi dari modal saham yang berubah-ubah dan dividen tahunan. Satu sekim pelaburan yang berisiko rendah.

Maklumat Tabung
Nama Tabung: SEKIM AMANAH SAHAM NASIONAL (ASN)
Jenis: Pertumbuhan
Kategori: Ekuiti
Tarikh Pelancaran: 20 April 1981
Objektif:
Bagi menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui pelaburan dalam kepelbagaian portfolio.
Pelabur Sasaran:
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana ke panjang
Kelayakan: Warganegara Malaysia Bumiputera 18 tahun ke atas
Pengurus Pelaburan: Permodalan Nasional Berhad

Maklumat Urusniaga:
Harga Seunit: Harga pembelian dan jualan adalah pada NAB seunit. Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit
Bentuk Pelaburan:
- Buku Pelaburan
- Sijil
Pelaburan Permulaan Minima: Buku pelaburan 10 unit
Pelaburan Permulaan Minima: Buku pelaburan 1 unit, Sijil gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksima: Tiada had, tertaklum kepada peruntukan saiz tabung
Saiz Tabung: 2.5 billion unit
Caj Jualan: 5% dari NAB seunit
Pembayaran Jualan Balik: Serta mesta
Tahun Kewangan Berakhir: Disember 31

Prestasi Tabung:
Tahun berakhir 31 Disember 2006 2007 2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) 5.50 6.25 5.50
Jumlah Pulangan (%) 35.60 28.03 34.04
NAB seunit tertinggi (RM) 0.8326 0.9979 0.5619
NAB seunit terendah (RM) 0.6144 0.7793 0.5919
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Sekim Amanah Saham Nasional yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

Sumber: ASNB

No comments: